Regulamin

Stowarzyszenie producentów systemów pompowych

I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie producentów systemów pompowych” i zwane jest dalej „Stowarzyszeniem”.
 2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nieposiadającym osobowości prawnej.
 3. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.
 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.

§ 2

Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 713) oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest Tarnowo Podgórne, Powiat poznański, Województwo Wielkopolskie. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej jednak dla efektywnej realizacji celów, Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Polski z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4

Siedzibą Stowarzyszenia jest Tarnowo Podgórne.

II. Cel i środki działania

§ 5

 1. Celami Stowarzyszenia są:
  1. działanie na rzecz poprawy aktualnych przepisów dotyczących systemów pompowych
  2. promocja i rozwój systemów pompowych
  3. aktywna edukacja społeczeństwa w zakresie systemów pompowych;wspieranie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości
  4. działanie na rzecz współpracy gospodarczej, innowacji technologicznych z władzami samorządowymi, wojewódzkimi i państwowymi
  5. wspieranie rozwoju społeczeństwa w działalności społecznej, edukacyjnej, oświatowej, informacyjnej, kulturowej, naukowej w szczególności dotyczącej możliwości wdrażania innowacji.
 2. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na społecznej pracy Członków, Zarządu.

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. wypracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego aktualnych przepisów i konieczności ich zmian oraz przedstawianie wypracowanego stanowiska m.in. organom administracji publicznej, organizacjom pozarządowym, jednostkom certyfikującym, a także szeroko pojętej branży
 2. wspólne działania z innymi Stowarzyszeniami
 3. wspieranie rozwoju działalności społecznej, edukacyjnej, oświatowej, informacyjnej, kulturowej, naukowej w szczególności dotyczącej możliwości wdrażania innowacji
 4. organizowanie, prowadzenie, finansowanie lub współfinansowanie:
  1. projektów oraz wydarzeń i kampanii społecznych, kulturalnych i edukacyjnych
  2. spotkań, dyskusji, debat, prelekcji, odczytów, wystaw, koncertów, konkursów, eventów, rywalizacji sportowej oraz innych wydarzeń
  3. działań we współpracy z właściwymi instytucjami państwowymi, prywatnymi, samorządowymi i społecznymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu
  4. działań informacyjnych, wydawniczych, multimedialnych przy zastosowaniu dostępnych środków przekazu
  5. działalności szkoleniowej
 5. występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz sądów w sprawach związanych z realizacją celów statutowych
 6. wnioskowanie o przedstawianie niezależnych opracowań, studiów, badań, analiz, ekspertyz, ocen, raportów i opinii z zakresu działalności statutowej
 7. występowanie do właściwych organów władzy, urzędów i instytucji z inicjatywami społecznymi
 8. opiniowanie projektów dotyczących spraw publicznych i nurtujących kwestii społecznych, w tym wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia
 9. upowszechnianie, promowanie z wykorzystaniem nowoczesnych mediów i technologii
 10. prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia, w szczególności poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną itp.
 11. podejmowanie wszelkich innych dozwolonych prawem działań służących realizacji celów Stowarzyszenia

III. Władze Stowarzyszenia

§ 7

 1. Organami Stowarzyszenia są:
  1. Zarząd
  2. Walne Zebranie Członków
 2. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które stanowią wszyscy członkowie Stowarzyszenia.

§ 8

 1. Walne Zebranie Członków właściwe jest do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych niniejszym Regulaminem do kompetencji Zarządu.
 2. Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania Członków należą w szczególności:
  1. wybór i odwołanie Zarządu stowarzyszenia,
  2. przyjęcie i uchwalanie zmian Regulaminu,
  3. kontrola działań podjętych przez Zarządu,
  4. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
  5. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
  6. ustalanie wysokości składki członkowskiej,
  7. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.

§ 9

Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, o ile Regulamin nie stanowi inaczej, podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków.

§ 10

 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:
  1. a) w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,
  2. b) w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później niż pierwszy termin – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania, chyba że któryś z Członków przed pierwszym terminem zawiadomi Zarząd o nieobecności i złoży wniosek o nieprzeprowadzanie drugiego terminu. Podjęte mimo to uchwały nie mają mocy wiążącej.
 2. Zmiana Regulaminu, rozwiązanie Stowarzyszenia oraz odwołanie i powołania Zarządu, a także przyjęciu lub wykluczeniu z grona członków Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej połowy Członków Stowarzyszenia. W takich sprawach ust. 1 lit. b) nie ma zastosowania. Ponadto, w ww. spawach, za wyjątkiem uchwały w sprawie przyjęcia nowego członka Stowarzyszenia, wyłączona jest możliwość podejmowania uchwał w drodze komunikacji elektronicznej, o której mowa w ust. 3-5.
 3. Przewiduje się możliwość podjęcia uchwały w drodze komunikacji elektronicznej, zapewniającej dźwięk i obraz lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W takiej sytuacji każdy Członek Stowarzyszenia otrzyma w formie dokumentowej projekt procedowanej uchwały. Następnie w przeciągu 7 dni roboczych będzie zobowiązany zagłosować za, przeciw uchwałą bądź wstrzymać się od głosu. Niepotwierdzenie otrzymania projektu uchwały przez Członka Zwyczajnego w przeciągu 5 dni roboczych zobowiązuje Zarząd Stowarzyszenia do podjęcia działań (telefon, sms) celem potwierdzenia otrzymania projektu uchwały.
 4. Niezagłosowanie w terminie 7 dni roboczych, o których mowa powyżej w przypadku potwierdzenia otrzymania projektu rozumiane jest jako wstrzymanie się od głosu, natomiast w przypadku niepotwierdzenia rozumiane jest jako nieobecność na Walnym Zebraniu Członków.
 5. Każdy z Członków Stowarzyszenia w przypadku elektronicznej formy Walnego Zebrania Członków jest odpowiedzialny we własnym zakresie za odpowiednie przygotowanie należytego sprzętu zapewniającego podjęcie uchwały i przeprowadzenie głosowania.

§ 11

Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać złożony w formie elektronicznej lub pisemnej.

§ 12

 1. W skład Zarządu wchodzą 3 osoby. Kadencja członków Zarządu Stowarzyszenia trwa 3 lata.
 2. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 3. Każdy z członków Zarządu może zostać odwołany przez Walne Zebranie Członków.
 4. W razie, gdy skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie składu organu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonuje Walne Zebranie Członków. W tym trybie nie można powołać więcej niż 1/3 składu organu.
 5. Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 13

 1. Do kompetencji Zarządu należy
  1. kierowanie bieżącą działalnością stowarzyszenia,
  2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
  3. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu po uzyskaniu zgody Walnego Zebrania Członków wyrażonej uchwałą podjętą przy bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej połowy Członków Stowarzyszenia.

IV. Członkostwo

§ 14

 1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, również nie mający zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który złoży pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz akceptacji jego Regulaminu.
 2. Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna wskazana w ust. 1 powyżej która spełni następujące warunki:
  1. złoży pisemną deklarację członkowską;
  2. zostanie zaopiniowany przez Zarząd Stowarzyszenia.
 3. O przyjęciu/wykluczeniu ze Stowarzyszenia decyduje Walne Zebranie Członków zgodnie z treścią §10 niniejszego dokumentu.

§ 15

 1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są: swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia, dbać o dobre imię Stowarzyszenia, popierać i czynnie realizować jego cele, przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:
  1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia
  2. wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia
  3. korzystania z wszelkich form działalności Stowarzyszenia
  4. udziału w spotkaniach, konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 3. Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:
  1. brania udział w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów
  2. przestrzegania niniejszego Regulaminu i uchwał Walnego Zebrania Członków oraz władz Stowarzyszenia.

§ 16

 1. Utrata członkostwa następuję na skutek:
  1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu
  2. wykluczenia przez uchwałę Walnego Zebrania Członków, w szczególności z powodu łamania statutu i/lub nieprzestrzegania uchwał Walnego Zebrania Członków lub władz Stowarzyszenia
  3. utrat praw publicznych w wyniku prawomocnego wyroku sądu
  4. zalegania przez członka z zapłatą składki członkowskiej przez ponad rok.
 2. Wygaśnięcie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje z powodu śmierci lub utraty pełnej zdolności do czynności prawnych przez Członka Stowarzyszenia. W przypadku zaistnienia jednej z ww. przyczyn Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w terminie 2 miesięcy od powzięcia informacji podejmie uchwałę w sprawie zatwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Stowarzyszeniu.
 3. Od Uchwały Walnego Zebrania Członków w przedmiocie wykluczenia, członkowi przysługuje pisemny wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Walne Zebranie Członków, złożony w terminie 14 dni od dnia powiadomienia członka w formie pisemnej o wykluczeniu.
 4. Uchwała Walnego Zebrania Członków po ponownym rozpatrzeniu sprawy  jest ostateczna.

V. Majątek Stowarzyszenia

§ 17

 1. Stowarzyszenia uzyskuje środki na działalność z:
  1. składek członkowskich
  2. dotacji
  3. darowizn
  4. zbiórek publicznych
  5. spadków, zapisów,
  6. dochodów z majątku stowarzyszenia.

§ 18

Środkami finansowymi Stowarzyszenia zarządza Zarząd, zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków.

§ 19

Podjęcie przez Zarząd decyzji przekraczającej uprawnienia zwykłego zarządu wymaga zgody wszystkich członków stowarzyszenia oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności. Są to w szczególności:

 1. nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego
 2. ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego
 3. zawarcie umowy kredytu albo pożyczki
 4. przejęcie długu, uznanie długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy
 5. zaciąganie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.

VI. Postanowienia końcowe

§ 20

 1. Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na podstawie uchwały Walnego Zebranie Członków podjętej w trybie § 10 ust. 2 regulaminu.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa przeznaczenie pozostałego majątku Stowarzyszenia.

§ 21

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.